Kodeks Etyczny

Jesteśmy rodzinną firmą czerpiącą z historii marki DYWILAN, której korzenie sięgają XIX wieku. Od początku istnienia jesteśmy związani z Łodzią i jej tradycjami przemysłowymi oraz uczestniczymy w budowaniu pozytywnego wizerunku miasta przyjaznego innowacyjnym firmom.

Celem Kodeksu Etycznego jest kształtowanie właściwej kultury pracy wewnątrz firmy DYWILAN sp. z o.o.  oraz pomiędzy firmą DYWILAN sp. z o.o. a jej otoczeniem.

Kodeks obejmuje główne zasady postępowania Pracowników firmy DYWILAN Sp. z o.o. w zakresie szeroko rozumianej etyki zawodowej i społecznej, zapewniające wypełnienie misji firmy oraz realizację jej strategii rozwoju, jak również zadowolenie Klientów.

OGÓLNE ZASADY

W firmie DYWILAN Sp. z o.o. przestrzegamy prawa krajowego, międzynarodowego oraz podstawowych standardów postępowania etycznego.

Promujemy etyczne postawy i zachowania w każdym aspekcie współpracy biznesowej wśród naszych pracowników, klientów, dostawców, partnerów biznesowych. Naszym priorytetem jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo względem otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Interesy w firmie prowadzimy mając na względzie stałe podnoszenie kompetencji pracowników oraz korzystanie z najnowocześniejszych technologii. Kładziemy przy tym nacisk na przestrzeganie wyznawanych w firmie wartości i zasad Kodeksu Etycznego.

NASZE WARTOŚCI

Wartości, którymi się kierujemy, stanowią fundament każdego naszego działania. Definiują nas jako organizację oraz mają wpływ na nasze postępowanie i sposób, w jaki współpracujemy z Klientami.

Jesteśmy przekonani, że wartości etyczne są podstawą działania każdej firmy a wspólnym celem biznesowym jest dążenie do uczciwości we wzajemnych kontaktach i działanie w ramach określonych norm.

Naszymi kluczowymi wartościami są:

Orientacja na Klienta

Wiemy, że sukces firmy zależy od satysfakcji naszych Klientów. Z tego powodu wszystkie działania podporządkowujemy nadrzędnemu celowi – trosce o zadowolenie Klienta.

Zaangażowanie pracowników

Pracownicy na wszystkich szczeblach są istotą organizacji. Całkowite zaangażowanie wszystkich pracowników pozwala na wykorzystanie ich zdolności i umiejętności dla dobra organizacji.

Odpowiedzialność społeczna

Działalność społeczną realizujemy nie tylko poprzez działania zgodne z Kodeksem Etycznym. Świadomie wpływamy na środowisko naturalne i społeczne, aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej poprzez wspieranie osób prywatnych, jak i akcji charytatywnych.

Partnerskie relacje

Efektywność realizowanych przez nas projektów wynika w głównej mierze ze sposobu, w jaki rozumiemy istotę relacji z Klientami. Partnerskie relacje stanowią podstawę do budowania długotrwałej współpracy.

Fachowość

Wiemy, jak ważne jest nieustanne podnoszenie kwalifikacji. Doskonalenie kompetencji naszych pracowników jest niezbędną inwestycją na rzecz rozwoju firmy i stanowi stały element naszej polityki personalnej. Pracownicy regularnie uczestniczą w szkoleniach w kraju i za granicą.

Etyka

Na każdym etapie naszej pracy działamy etycznie. Odpowiedzialność etyczna usprawnia działania naszej firmy i zmniejsza koszty ewentualnych konfliktów, które mogą wypłynąć z nieznajomości obowiązujących w biznesie reguł moralnych.

BHP
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy mają dla nas priorytetowe znaczenie, dlatego systematycznie podnosimy poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy i nigdy nie zmuszamy nikogo do pracy
w szkodliwych lub niebezpiecznych warunkach.

Przestrzeganie praw człowieka

Respektowanie fundamentalnych praw człowieka jest naszym nadrzędnym celem. Stosujemy się do przestrzegania zasad określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych.

Środowisko
W codziennej pracy przestrzegamy zasad efektywnego wykorzystania energii i zasobów naturalnych,ograniczenia śladu węglowego, zużycia wody i odpadów niepodlegających ponownemu  przetworzeniu. Ochrona środowiska jest naszym priorytetem, ponieważ zdajemy sobie sprawę z długofalowych skutków podejmowanych w celu jej ochrony kroków.

Relacje między pracownikami

Wszyscy pracownicy mają u nas równe szanse. Stworzyliśmy kulturę pozbawioną dyskryminacji, opartą na wzajemnym szacunku, poszanowaniu odmienności i braku jakiejkolwiek dyskryminacji. Eliminujemy wszystkie nieuczciwe lub dyskryminujące praktyki, przestrzegamy prawa pracy i wynagradzamy pracowników zgodnie z obowiązującymi standardami.

Ochrona danych osobowych

Poufność danych osobowych jest przestrzegana zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Praktyka biznesowa

Zgodnie z Kodeksem Etycznym nasi pracownicy muszą postępować w sposób prawy i uczciwy w każdym aspekcie relacji z innymi pracownikami, zarządem firmy, klientami i partnerami biznesowymi.

ZAKOŃCZENIE

DYWILAN zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego Kodeksu w celu dostosowania go do aktualnych potrzeb. O najważniejszych zmianach pracownicy będą informowani na bieżąco.

Zmiany spowodowane mogą być nieustannie zmieniającą się rzeczywistością społeczną i ekonomiczną.

Niniejszy Kodeks Etyczny będzie spełniał swoje zadanie tylko wtedy, gdy wszyscy pracownicy będą przestrzegać jego zapisów, a także stale doskonalić zawarte w nim zapisy.

Zarząd firmy DYWILAN Sp. z o.o. deklaruje sprawowanie ciągłej kontroli nad poziomem przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego i pod tym kątem będzie dokonywał okresowych przeglądów wybranych procesów.

Łódź, 30 września 2021