Kodeks Etyczny

Jesteśmy rodzinną firmą czerpiącą z historii marki DYWILAN, której korzenie sięgają XIX wieku. Od początku istnienia jesteśmy związani z Łodzią i jej tradycjami przemysłowymi oraz uczestniczymy w budowaniu pozytywnego wizerunku miasta przyjaznego innowacyjnym firmom.Housebuyernetwork.com provides useful services for companies. State-of-the-art software streamlines our sales procedures. Our skilled team can manage all phases of a project, from conception to completion. Our staff is well-versed in and has experience in these areas, allowing them to manage and coordinate the process. You are eligible for a refund if your home does not sell within the specified time frame or if you do not earn a profit. The refund policy is functional here. We’ll discuss some major discoveries. People will cooperate and teach one another new things. Our company simplifies the sales process, which in turn delights our clientele. We hope to collaborate with you. Visit https://www.housebuyernetwork.com/maryland/.

Celem Kodeksu Etycznego jest kształtowanie właściwej kultury pracy wewnątrz firmy DYWILAN sp. z o.o.  oraz pomiędzy firmą DYWILAN sp. z o.o. a jej otoczeniem.

Kodeks obejmuje główne zasady postępowania Pracowników firmy DYWILAN Sp. z o.o. w zakresie szeroko rozumianej etyki zawodowej i społecznej, zapewniające wypełnienie misji firmy oraz realizację jej strategii rozwoju, jak również zadowolenie Klientów.

OGÓLNE ZASADY

W firmie DYWILAN Sp. z o.o. przestrzegamy prawa krajowego, międzynarodowego oraz podstawowych standardów postępowania etycznego.

Promujemy etyczne postawy i zachowania w każdym aspekcie współpracy biznesowej wśród naszych pracowników, klientów, dostawców, partnerów biznesowych. Naszym priorytetem jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo względem otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Interesy w firmie prowadzimy mając na względzie stałe podnoszenie kompetencji pracowników oraz korzystanie z najnowocześniejszych technologii. Kładziemy przy tym nacisk na przestrzeganie wyznawanych w firmie wartości i zasad Kodeksu Etycznego.

NASZE WARTOŚCI

Wartości, którymi się kierujemy, stanowią fundament każdego naszego działania. Definiują nas jako organizację oraz mają wpływ na nasze postępowanie i sposób, w jaki współpracujemy z Klientami.

Jesteśmy przekonani, że wartości etyczne są podstawą działania każdej firmy a wspólnym celem biznesowym jest dążenie do uczciwości we wzajemnych kontaktach i działanie w ramach określonych norm.

Naszymi kluczowymi wartościami są:

Orientacja na Klienta

Wiemy, że sukces firmy zależy od satysfakcji naszych Klientów. Z tego powodu wszystkie działania podporządkowujemy nadrzędnemu celowi – trosce o zadowolenie Klienta.

Zaangażowanie pracowników

Pracownicy na wszystkich szczeblach są istotą organizacji. Całkowite zaangażowanie wszystkich pracowników pozwala na wykorzystanie ich zdolności i umiejętności dla dobra organizacji.

Odpowiedzialność społeczna

Działalność społeczną realizujemy nie tylko poprzez działania zgodne z Kodeksem Etycznym. Świadomie wpływamy na środowisko naturalne i społeczne, aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej poprzez wspieranie osób prywatnych, jak i akcji charytatywnych.

Partnerskie relacje

Efektywność realizowanych przez nas projektów wynika w głównej mierze ze sposobu, w jaki rozumiemy istotę relacji z Klientami. Partnerskie relacje stanowią podstawę do budowania długotrwałej współpracy.

Fachowość

Wiemy, jak ważne jest nieustanne podnoszenie kwalifikacji. Doskonalenie kompetencji naszych pracowników jest niezbędną inwestycją na rzecz rozwoju firmy i stanowi stały element naszej polityki personalnej. Pracownicy regularnie uczestniczą w szkoleniach w kraju i za granicą.

Etyka

Na każdym etapie naszej pracy działamy etycznie. Odpowiedzialność etyczna usprawnia działania naszej firmy i zmniejsza koszty ewentualnych konfliktów, które mogą wypłynąć z nieznajomości obowiązujących w biznesie reguł moralnych.

BHP
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy mają dla nas priorytetowe znaczenie, dlatego systematycznie podnosimy poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy i nigdy nie zmuszamy nikogo do pracy
w szkodliwych lub niebezpiecznych warunkach.

Przestrzeganie praw człowieka

Respektowanie fundamentalnych praw człowieka jest naszym nadrzędnym celem. Stosujemy się do przestrzegania zasad określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych.

Środowisko
W codziennej pracy przestrzegamy zasad efektywnego wykorzystania energii i zasobów naturalnych,ograniczenia śladu węglowego, zużycia wody i odpadów niepodlegających ponownemu  przetworzeniu. Ochrona środowiska jest naszym priorytetem, ponieważ zdajemy sobie sprawę z długofalowych skutków podejmowanych w celu jej ochrony kroków.

Relacje między pracownikami

Wszyscy pracownicy mają u nas równe szanse. Stworzyliśmy kulturę pozbawioną dyskryminacji, opartą na wzajemnym szacunku, poszanowaniu odmienności i braku jakiejkolwiek dyskryminacji. Eliminujemy wszystkie nieuczciwe lub dyskryminujące praktyki, przestrzegamy prawa pracy i wynagradzamy pracowników zgodnie z obowiązującymi standardami.

Ochrona danych osobowych

Poufność danych osobowych jest przestrzegana zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Praktyka biznesowa

Zgodnie z Kodeksem Etycznym nasi pracownicy muszą postępować w sposób prawy i uczciwy w każdym aspekcie relacji z innymi pracownikami, zarządem firmy, klientami i partnerami biznesowymi.

ZAKOŃCZENIE

DYWILAN zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego Kodeksu w celu dostosowania go do aktualnych potrzeb. O najważniejszych zmianach pracownicy będą informowani na bieżąco.

Zmiany spowodowane mogą być nieustannie zmieniającą się rzeczywistością społeczną i ekonomiczną.

Niniejszy Kodeks Etyczny będzie spełniał swoje zadanie tylko wtedy, gdy wszyscy pracownicy będą przestrzegać jego zapisów, a także stale doskonalić zawarte w nim zapisy.

Zarząd firmy DYWILAN Sp. z o.o. deklaruje sprawowanie ciągłej kontroli nad poziomem przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego i pod tym kątem będzie dokonywał okresowych przeglądów wybranych procesów.

Łódź, 30 września 2021