Wsparcie z UE

DYWILAN Sp. z o.o. realizuje projekt „Wprowadzenie do sprzedaży murawy o nowych
właściwościach”.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace budowlane (fundamenty pod maszynę) oraz
zakupione krosno do produkcji mat bezsasypowych.

Celem projektu jest zastosowanie innowacji w firmie Dywilan poprzez realizację inwestycji, która
prowadzi do wzmocnienia zdolności rozwojowych firmy oraz wprowadzenia na rynek wysokiej jakości
produktu.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie rozszerzenie obecnego asortymentu
przedsiębiorstwa o nowy produkt tj. bezzasypową syntetyczną trawę w technologii tkanej (o
podwyższonych parametrach jakościowych) w oparciu o wyniki prac B+R.

Grupa docelowa: przedsiębiorstwo DYWILAN Sp. z o.o.

Odbiorcy bezpośredni produktu: podmioty zajmujące się budową obiektów sportowych.

Wartość projektu:5 300 00,00 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 650 000,00 zł

Dywilan w okresie 01.07.2020-30.09.2020 r. realizuje projekt „Dotacja na kapitał obrotowy firmy Dywilan S.A. ” w ramach Działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Wartość projektu : 118 547,46 zł, wkład z Funduszy Europejskich : 118 547,46 zł.


Projekt firmy Dywilan „Wprowadzenie na rynek nowych traw hybrydowych” w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), dotyczy inwestycji technologicznej, tj. inwestycji polegającej na wdrożeniu własnej nowej technologii, w postaci prawa własności przemysłowej (zgłoszenia patentowego zakończonego przyznaniem patentu) oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowego w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu. Technologią planowaną do wdrożenia w ramach przedmiotowego projektu jest technologia produkcji mat na murawę hybrydową, będąca własnością wnioskodawcy.

W projekcie zaplanowano nabycie następujących elementów:

Powyższe zakupy inwestycyjne pozwolą na osiągnięcie celu projektu- wprowadzenie na rynek nowego produktu: maty na murawę hybrydową o wysokości runa do 68mm. Szczegółowa analiza potrzeb klienta wykazała, że występuje rynkowe zapotrzebowanie na nowy produkt, który stanowić będzie istotny element przewagi konkurencyjnej firmy, głównie ze względu na nowe cechy, parametry i funkcjonalności. Wnioskodawca zakłada również uwzględnienie aspektów środowiskowych w ramach inwestycji technologicznej.

Wartość projektu : 1 842 200,00 zł, wkład z Funduszy Europejskich : 828 990,00 zł.


Dywilan rozpoczął w czerwcu 2014 roku realizację inwestycji pn. “Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz ze stacją transformatorową zdawczo-odbiorczą i linią kablową SN i nn w Dywilan S.A. w Łodzi”.
Całkowita, planowana wartość inwestycji wynosi 1.022.513 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Łodzi w formie umowy pożyczki na kowtę 886.788 zł. . Przedmiotem inwestycji jest wykonanie systemu ogniw fotowoltaicznych. Łączna moc instalacji będzie wynosiła 140,76 kWp. Ogniwa fotowoltaiczne zostaną zamontowane na dachu zakładu dywilan. w celu przyłączenia instalacji ogniw PV, w ramach realizacji zadania zostanie wykonana elektroenergetyczna linia kablowa SN i nn wraz z kontenerową, zdawczo-odbiorczą, stacją transformatorową SN/nn.
www.zainwestujwekologie.pl

Dywilan obecnie realizuje projekt:
Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku pn. “Mata na hybrydową murawę sportową lub dekoracyjną” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 5.4.1.

W latach 2000-2013 Dywilan korzystał z następujących funduszy:

PHARE 2000 Program promocji eksportu linia budżetowa PL.0003.12.02-2
PHARE 2000 Wstęp do jakości linia budżetowa Pl.0003.07.05-1
PHARE 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza Fundusz Dotacji Inwestycyjnych linia budżetowa PL.01.06.09.02-01/5-0055
PHARE 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza Fundusz Dotacji Inwestycyjnych linia budżetowa PL.01.06.09.02-01/5-0129
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program SPO WKP lata 2004-2006 Działanie 2.3
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program SPO WKP lata 2004-2006 Działanie 2.1
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program SPO WKP lata 2004-2006 Działanie 2.2.1
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program SPO WKP lata 2004-2006 Działanie 03.02
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 06.01
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 3.3

www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.fundusze-strukturalne.pl